• PORTAL RASMI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

SET DATA

 • Senarai Paten Nuklear Malaysia

  Senarai paten sama yang telah di luluskan, pemfailan dsb.

 • Senarai Program Pendidikan Nuklear

  Senarai program Outreach Nuclear Education yang dijalankan oleh Nuklear Malaysia bagi tempoh 2010 hingga 2018.

 • Senarai Peralatan Keselamatan Nuklear Malaysia

  Senarai peralatan yang digunakan untuk melakukan kerja pengawasan , kalibrasi dan pemantauan keselamatan nuklear di Nuklear Malaysia.

 • Senarai Penerbitan Agensi Nuklear Malaysia

  Senarai penerbitan Nuklear Malaysia samada dalam bentuk buku mahupun penerbitan berkala

 • Senarai Harta Intelek Nuklear Malaysia

  Senarai harta intelek dan paten yang dihasilkan oleh Nuklear Malaysia.

 • Senarai produk hasil pemprosesan sinaran nuklear (BTS)

  Senarai produk dan peralatan yang ditambahnilai menggunakan pemprosesan sinaran yang dibangunkan oleh Nuklear Malaysia..

 • Senarai Klinik Dan Hospital Yang Menggunakan Khidmat QC Dari Nuklear Malaysia

  Senarai Klinik dan hospital yang menggunakan khidmat QC bagi kalibrasi dan pengukuran sinaran dari Nuklear Malaysia.

 • Senarai Mutan Tumbuhan Dan Variasi Dihasilkan Oleh Teknologi Nuklear Di Bidang Pertanian.

  Senarai mutan tanaman dan variasi tumbuhan dihasilkan menggunakan sinaran teknologi nuklear di Nuklear Malaysia.

 • Pelaksanaan Program Kefahaman Teknologi Nuklear Di Sekolah-Sekolah Peringkat Menengah Dan IPT

  Senarai sekolah yang telah menerima kehadiran pakar dan pegawai dari Nuklear Malaysia untuk menyampaikan kesedaran mengenai sains dan teknologi nuklear kepada golongan pelajar.
 • Senarai Hospital/ Pusat Perubatan Nuklear Berlesen/ Berdaftar di bawah Akta 304

  Senarai Hospital/ Pusat Perubatan Nuklear Berlesen/ Berdaftar di bawah Akta 304
 • Jumlah pekerja sinaran di Malaysia

  Data berdasarkan film badge yang diproses oleh unit SSDL Nuklear Malaysia sahaja.

 • Senarai Lokasi Penilaian Keselamatan Radiofrekuensi

  Senarai lokasi penilaian keselamatan Radiofrekuensi dari struktur pemancar telekomunikasi yang dijalankan oleh Nuklear Malaysia.

 • Data Perkhidmatan Kawalan Mutu Peralatan Diagnostic Perubatan

  Data Perkhidmatan Kawalan Mutu Peralatan Diagnostic Perubatan

 • Senarai Pelajar Latihan Industri

  Data adalah berdasarkan bilangan pelajar yang belajar di Malaysia dan berdaftar bagi menjalankan latihan industri/praktikal/kursus pendek di Nuklear Malaysia sepanjang tempoh yang dinyatakan

 • Senarai Data Bacaan Biodosimetri

  Data kes bacaan dosimetri (dedahan kepada sinaran) di luar kebiasaan khidmat yang memerlukan lebih penelitian bagi temoh 2008 hingga 2018.

 • Senarai Radas Bone Mineral Densitometry Berlesen dan Berdaftar

  Senarai Radas Bone Mineral Densitometry Berlesen dan Berdaftar

 • PANDUAN PENGGUNAAN SET DATA

  Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah.

  1. Penggunaan data di bawah terma ini
  Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj.

  2. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:

  1. Salin, terbit, edar dan pindah data;
  2. Adaptasi data;
  3. Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan
  4. Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi.

  3. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:
  1. Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data;
  2. Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan
  3. Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah menggunakan pernyataan seperti yang berikut:
   "Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0"

  4. PENGECUALIAN Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:

  1. Data peribadi;
  2. Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;
  3. Logo organisasi sektor awam atau jabatan;
  4. Lambang diraja dan lambang tentera;
  5. Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;
  6. Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan
  7. Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.

  5. TIADA JAMINAN

  1. Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan
  2. Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.

  6. UNDANG-UNDANG

  Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

  Tarikh Pindaan: 30 SEPTEMBER 2015
  Sumber: https://www.data.gov.my/p/terma-pengguna